شرکت موسویها -ماکت سازی (22)

ماکت یک بیستم توپ خود کششی برد کوتاه

مدل مقیاسی صنایع نظامی،ماکت با مقیاس یک بیستم ،توپ خود کششی

Translate »