استند شارژ موبایل مدل 1230

ستند شارژ موبایل دیواری 1230 با 8 جایگاه شارژ تولید موسویها