ابعاد استند شارژ موبایل 1860

ایستگاه شارژ موبایل 1860 دارای لایت باکس تبلیغاتی تولید شرکت موسویها