MOUSAVIHA

اجرای پروژه،محاسبات،برنامه ریزی،دستورالعمل اجرا،مدیریت پروژه،زمانبندی،برآوردهزینه،

ژوئن 6, 2017

حمید موسوی

حمید موسوی موسس موسویها، طراح، طراح صنعتی، نقاش و صنعتکار موسس موسویها ،حمید موسوی، طراح، طراح صنعتی، نقاش و مدل ساز، طراحی را از کودکی آغاز […]